Mám zájem o zasílání novinek:

Bezručovy sady

Bezrucovy sady, Cechovy sady

Aktualizace 23.11.2013

Celoroční úsilí nebylo marné. Hlas stovek občanů, kteří podali petici, byl nakonec vzat v úvahu. Byl totiž dosažen kompromis v podobě časově omezené výjimky ze zákazu. Pejskaři se nemusejí obávat pokuty o víkendech a o prázdninách, rodiče zase konfliktu mezi pobíhajícím psem a jejich ratolestí v blízkosti školy. Zdravý rozum na radnici nakonec zvítězil, i když to tak do poslední chvíle nevypadalo. Rada MČ o řešení rozhodla usnesením č. 799 ze dne 12.11.2013, jehož návrh předložila starostka Černochová. V následujícím textu je popsáno, jak se celý příběh vyvíjel.

V Bezručových sadech, na samé hranici Prahy 2, bylo možno nechat proběhnout pejska i poté, co v roce 2001 vešla v platnost městská vyhláška o ochraně zeleně zakazující v parcích téměř vše. Rada MČ Praha 2 v této lokalitě určila v roce 2001 plochu, pro niž udělila výjimku ze zákazu. Dobře dostupná psí louka se stala místem, kam je možno vyslat i dítě, aby vyvenčilo pejska, místem sociálních kontaktů mezi všemi generacemi pejskařů i mezi jejich čtyřnohými přáteli. Jedenáct let to nikomu nevadilo.

Až do léta 2012. Stačila jedna stížnost a Rada MČ byla rychle hotová s rozhodnutím. V říjnu rozhodla a od listopadu již byla psí louka v Bezručových sadech zrušena a nově byla vytvořena plocha v Čechových sadech. Školní děti budou prý konečně v bezpečí, pejskaři dojdou se svými miláčky o kousek dál. Zdánlivě jednoduché, tak kdo by mohl něco namítat? Jenže ouha! Nějak se pozapomnělo pohovořit s těmi, koho se rozhodnutí týká – s pejskaři z Bezručových sadů - a hledat i jiné řešení ve prospěch obou stran. Poté, co se místní pejskaři dozvěděli o rozhodnutí Rady z cedulky v parku či z novin Prahy 2, sepsali petici vyjadřující nesouhlas s novinkou. Teprve poté s nimi radnice začala jednat dodnes (srpen 2013) není definitivně ujednáno. Jak to celé bylo ?

Léto a podzim 2012 – podnět škol a rozhodnutí Rady MČ

V červnu 2012 se na ÚMČ Praha 2 obrátili s podnětem na řešení problému psí louky zástupci blízké ZŠ Kladská (ředitelka ZŠ Kladská, Klub rodičů a přátel školy) s podporou ZŠ Slovenská. Poukazovali na vytíženost školy i jejích sportovišť, bezpečnost dětí cestou do školy, střety školní družiny se psy a na údajné znečišťování psími exkrementy.

Usnesením Rady MČ Praha 2 č. 685 ze dne 2.10.2012 pak byla zrušena výjimka pro volný pohyb psů v Bezručových sadech a nově byla zřízena plocha v Čechových sadech. S platností od 1. 11. 2012.

Dlužno říci, že i naše sdružení Strana psa bylo v této věci kontaktováno. Orgány MČ dodnes s oblibou používají argument, že jsme návrh v prvním stanovisku nerozporovali. Máme totiž své zkušenosti z Riegrových sadů a Havlíčkových sadů (viz samostatné články) a měli jsme důvodnou obavu, že plocha může být zrušena i bez náhrady. Ve všech dalších vyjádřeních (např. hned 15.10.2012), na které MČ se stejnou důsledností zapomíná, se plně stavíme za požadavky autorů petice a začali jsme s pejskaři z Bezručových sadů úzce spolupracovat.

Zima 2012/2013 – petice - jediná cesta jak přimět radnici k vyslechnutí názoru druhé strany?

Petici za zrušení zákazu volného pobíhání psů v Bezručových sadech podepsalo 1202 občanů, z toho 482 z Prahy 2. Zástupci petičního výboru předali petici 9.1.2013 na úřad MČ Praha 2 a alespoň něco se začalo dít. Petenti byli pozváni na jednání Komise životního prostředí spolu se zástupci stěžujích si škol (28.1.2013). Petici projednala Rada MČ a přijala usnesení č. 56 ze dne 5.2 2013, ve kterém odsouhlasila návrh odpovědi petentům. V té se konstatuje, že doba na vyhodnocení změny je zatím příliš krátká a rada se usnesla, že po dobu jednoho roku na svém usnesení z října 2012 nic měnit nebude. Po tuto dobu bude Úřad MČ sledovat pohyb psů a dětí, dodržování čistoty a vyhlášek čistoty a ochrany veřejné zeleně (tedy zákazu volného pobíhání psů). Po uplynutí bedlivě sledovaného roku a vyhodnocení shromážděných poznatků rada zváží další postup. Ve sdělení petentům se rovněž praví, že MČ je si vědoma, že v Bezručových sadech dochází ke konfliktům mezi majiteli psů na straně jedné a rodiči a pedagogy školáků na straně druhé a proto se bude pokoušet hledat řešení ve spolupráci s oběma stranami. Petice tak přiměla radní MČ připustit roční zkušební dobu (i když pozor - víme, jak dopadlo vyhodnocení půlročního pilotního projektu v Havlíčkových sadech), zejména však konečně otevřít diskusi s pejskaři.

Jaro 2013 - série jednání a zápas o kompromis – zatím marný

Organizace diskuse s oběma stranami se ujala zástupkyně starostky Jana Duchková, členka rady MČ, do jejíž kompetence spadá školství a volnočasové aktivity. První jednání na radnici se uskutečbnilo 20. března v opravdu širokém složení. S pejskaři jednali zástupci MČ/ÚMČ P2, zástupci dotčených škol a rodičů, městské policie i magistrátu. Kromě připomenutí vývoje celého případu a argumentů z pohledu zúčastněných se jednáním prolínalo opakování dotazu, co vlastně pejskařům vadí na náhradní ploše v Čechových sadech, jejíž zřízení MČ považuje za dostatečně vstřícné opatření. Pejskaři marně argumentovali absencí diskuse, rozbitím místní komunity, problémy s dochozí vzdáleností pro některé z občanů, zbytečnou eskalací situace v lokalitě apod. Stejně tak marně navrhovali alespoň kompromis v podobě časově omezené výjimky a připomenuli dříve formulované prohlášení slušných pejskařů.

Výsledkem bylo ujednání o schůzce místostarostky Duchkové s pejskaři v terénu, které se 10. dubna uskutečnilo. Opět bez nalezení kompromisu, avšak s ujednáním, aby pejskaři zaslali MČ písemně návrh časově omezené výjimky. Tento návrh byl 22. dubna zaslán. Jeho podstatou je sdílení plochy v Bezručových sadech tak, aby v něm našla svůj čas škola i pejskaři.

Návrh na kompromis: Časově omezená výjimka ze zákazu volného pobíhání psů je založena na sdílení veřejného prostranství, slušnosti a toleranci stran různých zájmů. Volný pohyb psů by měl být umožněn alespoň v době, kdy nehrozí konflikt se školáky a družinou. Tedy brzy ráno, večer, o víkendech a o prázdninách.

Na 6. května svolala místostarostka Duchková druhé jednání na radnici. Pejskaři očekávali diskusi k návrhu na časově omezenou výjimku, avšak radnice se vytasila s jiným návrhem. Rozdělit plotem louku v Bezručových sadech na dvě části a psům povolit pohyb pouze části vzdálenější od školy. To pejskaři odmítli jako nevyhovující z hlediska zmenšení plochy i dalších rizik. Pochopitelně trvali na jednání o původním návrhu časově omezené výjimky. K dohodě opět nedošlo. Zástupci MČ vyzvali pejskaře, aby tento svůj návrh nejprve na základě pozvání paní ředitelky ZŠ Kladská projednali se zástupci rodičů na schůzi KRPŠ. Zdá se, že když se nechce, radnice se s druhou stranou jednat neobtěžuje, dokud neobdrží petici s podpisy stovek občanů. Na druhou stranu, když se to hodí, pošle petenty dohadovat se přímo se zástupci školy a rodičů, jimž dříve bez problému vyhověla.

Letní prázdniny 2013 – záblesk rozumného přístupu

Leckdo by se na zápas s radnicí už vykašlal. Nikoliv však petenti z Bezručových sadů. Zaslali na radnici dopis s informací o neuskutečněné schůzce KRPŠ a s upozorněním, že pokud by zástupci MČ na zákazu pohybu psů zdůvodněném bezpečností školáků trvali i v době letních prázdnin, šlo by o regulaci kuriózní a obtížně respektovatelnou. Rada MČ se pak zjevně rozumně zamyslela a usnesením č. 446 ze dne 25.6.2013 schválila možnost volného pohybu psů v Bezručových sadech v období od 1.7.2013 do 31.8.2013.

Září 2013 – škola návrh na kompromis odmítla

Na základě výzvy představitelů MČ jsme navštívili jednání KRPŠ v ZŠ Kladská a představili jim své návrhy a názory. Uskutečnilo se 30.9.2013 namísto původního červnového termínu, zrušeného kvůli povodním. Setkali jsme se však se zcela jednostranným pohledem na problém a s odmítnutím našeho kompromisního návrhu, s apriorní nedůvěrou, že by to mohlo fungovat. Nebylo to až tak překvapivé. Zástupci školy a KRPŠ se obdobně vyjadřovali již při předchozích jednáních. Bylo zřejmé, že škola a rodiče si dělají naděje na vyhrazení louky před školou zcela pro své potřeby. Padly zmínky o plánech na úpravu dosud všemi využívaného veřejného prostranství na herní prostor pro děti i s možností oplocení nebo úplného zákazu vstupu se psy. Naše myšlenky na ohleduplnost, toleranci a působení komunity slušných pejskařů byly odmítány jako něco zcela nepravděpodobného. V potaz nebyl vzat ani argument o pozitivním působení pejskařů v parku v nočních hodinách, kdy se do něj stahují různá individua, která mají jinak ze psů respekt. Postoj výboru KRPŠ byl posléze jasně formulován v usnesení z jednání, včetně požadavku na vytvoření oploceného hřiště. O této situaci pejskaři informovali dopisem starostku a další zástupce radnice

Listopad 2013 - napínavé finále, zdravý rozum nakonec zvítězil

Odbor životního prostředí ÚMČ podle plánu monitoroval situaci v obou dotčených parcích - sledovat pohyb dětí, psů, dodržování čistoty a zásahy strážníků městské policie. Hodnocení, se kterým se ovšem nikdo neobtěžoval seznámit petenty, vyplynulo, že rok trvající řešení se vlastně osvědčilo a mělo by zůstat zachováno. Věc projednávala 6.11.2013 komise životního prostředí RMČ, která nakonec neodhlasovala dostatečným počtem hlasů ani protinávrh usnesení J. Šolce na zavedení časově omezené výjimky, ani zachování zákazu v Bezručových sadech. Shodla se pouze na odmítnutí návrhu na vytvoření nového oploceného dětského hřiště. 

Následující týden byla věc projednávána v Radě MČ. Návrh doporučující schválit časově omezenou výjimku předložila starostka J.Černochová. To se nakonec po údajně složité diskusi povedlo a nevelkou většinou bylo přijato usnesení Rady MČ č. 799 ze dne 12.11.2013. V rámci dalšího kompromisu z výjimky vypadly večery a noci ve všední dny, kdy v parku školní děti opravdu také nepobývají a situace bude údajně nadále bedlivě monitorována. Přesné znění usnesení naleznete v příloze nebo na webu MČ.

Vzhledem k celoročnímu vývoji situace lze hovořit o úspěchu. Došlo k vítězství zdravého rozumu ve snaze najít řešení vyhovující dvěma protichůdným zájmům. Slušným pejskařům nezbývá než doufat, že nešlo o ojedinělý záblesk a že alespoň někteří lidé na radnici budou nadále projevovat pochopení a státnickou nestrannost. Doufejme, že pár let zase nebudeme muset znovu sbírat stovky podpisů pod petice.
  

Bezručovy sady - Fotogalerie

Copyright © StranaPsa 2010-2024 | made by AllSet