Mám zájem o zasílání novinek:

Nová vyhláška pro pohyb psů v Praze

Návrh vyhlášky "O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy"

Strana psa se v roce 2013 účastnila "jednání u kulatého stolu" na Magistrátu hl.m.Prahy, které se týkaly návrhu vyhlášky o volném pohybu psů na veřejném prostranství našeho hlavního města. Při těchto jednáních jsme rozporovali některé body návrhu vyhlášky, jejímž předkladatelem byla (a stále je) MČ Praha 4. Tehdejší společná jednání dospěla k závěru, že odpovědnost držitelů psů je v současné legislativě již upravena dostatečně a že vlastník psa nese plnou odpovědnost za chování zvířete i za úklid exkrementů. Bylo konstatováno, že další zpřísnění by vedlo pouze k nepřiměřenému zásahu do práv majitelů psů a tudíž není nutné vytvářet novou vyhlášku.

Po dvou letech se návrh vyhlášky opět vrací zpět. V tichosti a (raději) již bez jakéhokoliv projednání s kynologickou veřejností, či se spolky na ochranu zvířat.

Dne 30. 6. 2015 odsouhlasila Rada hl.m.Prahy usnesením č. 1619 záměr vydat vyhlášku "O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy".

Nejen, že ve znění návrhu oproti r. 2013 nedošlo k žádným pozitivním změnám, vyhláška naopak ve svém postupu ještě více přitvrzuje. Dosud se zákaz volného pohybu psů týkal pouze veřejné zeleně, nyní se zákaz plošně rozšiřuje na všechna veřejná prostranství, tedy chodníky i náměstí.

Nově se navíc zavádí vymezení území s úplným zákazem vstupu psů. Dle našeho názoru je tento záměr jednoznačně v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Zákaz se dle předloženého návrhu může vztahovat nejen na vymezené plochy v parcích, ale třeba i na území celého parku.

Co se týká území určených pro volný pohyb psů - budou v dostatečném množství, velikosti a docházkové vzdálenosti? Budou skutečně odpovídat zákonu na ochranu zvířat proti týrání? Nebudeme muset denně chodit na procházku se psem do více benevolentní MČ? V návrhu vyhlášky nejsou dostatečně a konkrétně zakotveny zadávací - vymezující podmínky platné pro celé území hl.m.Prahy, které by zavazovaly městské části postupovat jednotně při vymezování ploch pro pohyb psů.

O jaké konkrétní plochy se bude jednat? To zatím nikdo neví, neboť tyto údaje jsou obsahem přílohy č.1 a 2. Tyto přílohy však budou zveřejněny až v okamžiku, kdy vyhláška vstoupí v platnost a nepůjde již nic změnit. Návrh vyhlášky tedy není v plném znění, neboť postrádá pro posouzení věci zcela zásadní přílohy.

Výše uvedené restriktivní záměry předkladatele návrhu vyhlášky tak mohou ve svých důsledcích naopak vést k nedodržování vyhlášky, nesystémovému jednání městských strážníků, snížení respektu k vyhláškám i legislativě obecně a snížení důvěryhodnosti politické reprezentace, která takovouto vyhlášku přijme.

Možný dopad vyhlášky na změny zdravotního stavu a chování psů včetně zvýšení agresivity není třeba dále uvádět.

Návrh vyhlášky v plném znění je zveřejněn na portále hl.m.Prahy:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/pripominkovani_navrhu/navrh_vyhlasky_o_stanoveni_pravidel_pro.html

Pokud s návrhem vyhlášky nesouhlasíte, pod textem je možné vkládat připomínky, které je možné také zaslat písemně na adresu Magistrátu. NEJPOZDĚJI však DO 31.8.2015!

NEČEKEJTE, ŽE TO NĚKDO UDĚLÁ ZA VÁS!!!
 
Po důkladném zhodnocení návrhu výše uvedené vyhlášky vypracovala Strana psa zásadní připomínky, které vložila do připomínkového řízení na portále hl.m.Prahy.
 
Připomínky SP v plém znění: http://www.stranapsa.cz/pripominky-k-vyhlasce
 
Důvod, aby byly naše připomínky shledány jako zásadní a tím postoupeny k projednání radou, je nutnost vyjádření souhlasu nejméně 1.000 osob. Nejpozději však do 31. 8. 2015!
 
Pokud máte na připravovanou vyhlášku stejný názor jako my, podpořte naše připomínky svým souhlasem:
http://www.praha.eu/jnp/cz/test/navrhy_vyhlasek/podpisy/index.html?post_id=5703&u=2070946
 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří připojením svého podpisu vyjádřili souhlas s připomínkami Strany psa. Naše připomínky získaly 1768 souhlasných podpisů a významně tak překročily požadovaný limit pro jejich další vyhodnocení.
 
------------------------------------------------------------------------
 
Další aktivity a argumenty v souvislosti s návrhem vyhlášky "O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy", na které bychom Vás rádi upozornili:

Připomínka vložená na portál praha.eu RNDr. Františkem Šustou, PhD.:
Z pohledu etologa - úplné dodržování takovéto vyhlášky by situaci zhoršilo
http://www.praha.eu/jnp/cz/test/navrhy_vyhlasek/podpisy/index.html?post_id=5891&u=2070946

Další názory a informace týkající se návrhu vyhlášky:
Několik článků, které probírají různé úhly pohledu na téma psí vyhlášky
http://seckar.blog.idnes.cz/
Svobodní k "psí vyhlášce" přináší kompromisní návrh
https://web.svobodni.cz/clanky/svobodni-k-psi-vyhlasce-kompromisni-navrh

Články v tisku, jejichž odkazy jsou umístěny na našem webu:
http://www.stranapsa.cz/o-psech-v-tisku


Copyright © StranaPsa 2010-2023 | made by AllSet