Mám zájem o zasílání novinek:

Připomínky SP k vyhlášce

Připomínky občanského sdružení Strana psa k návrhu obecně závazné vyhlášky
„O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy“
 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří připojením svého podpisu vyjádřili souhlas s připomínkami Strany psa. Naše připomínky získaly 1768 souhlasných podpisů a významně tak překročily požadovaný limit pro jejich další vyhodnocení.
 
Připomínky SP:
 
1) Odpovědnost držitelů psů je dostatečně zakotvena v předpisech vyšší právní síly (z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, z.č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání, z.č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči) a není třeba vydávat vyhlášky, které jsou svou účinností podřazeny výše uvedeným zákonům.
 
2) Návrh vyhlášky není v plném znění, neboť postrádá pro posouzení věci zcela zásadní přílohy. Pokud se není možné seznámit s přílohami a posoudit, zda vyhláška respektuje zákon na ochranu zvířat proti týrání a zákon o veterinární péči, nemůže být dále postoupena k připomínkovému řízení.
 
3) Záměr vymezit vyhláškou také území s úplným zákazem vstupu psů nemá oporu v ust. § 24 odst. 2 z.č. 246/1992 Sb. ve spojení s ust. § 44 odst. 3 písm. d) z.č. 131/2000 Sb. Ve smyslu cit. ust. § 24 odst. 2 z.č. 246/1992 Sb., je obec oprávněna upravit pouze pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, nikoliv však zcela zakázat přístup psů na veřejné prostranství, s výjimkou zcela výjimečných situací, kdy by vzhledem ke specifickým místním podmínkám mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Za takovou specifickou situaci však dle ustálené judikatury soudů ČR včetně výkladového stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR rozhodně nelze považovat prostory běžné veřejné zeleně.
 
Tento sporný záměr zpracovatele návrhu vyhlášky je vedle shora uvedených aspektů také v rozporu se základními občanskými právy a svobodami a lze jej tedy považovat za nedovolený zásah do ústavně garantovaných základních práv a svobod občana daných zejména Čl. 1, Čl. 3 odst. 1 a Čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., neboť v důsledku tohoto opatření by došlo k diskriminaci a založení nerovného postavení mezi jednotlivými občany a zpochybnění práva svobody pohybu, jako jednoho z primárních ústavních občanských práv.
 
4) V návrhu vyhlášky nejsou dostatečně a konkrétně zakotveny zadávací - vymezující podmínky platné pro celé území hl.m.Prahy, které by zavazovaly městské části postupovat jednotně při vymezování ploch pro pohyb psů.
 
Dle ustanovení § 24 odst. 2, zákona na ochranu zvířat proti týrání, může obec obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů a to prostory o velikosti odpovídající počtu chovaných psů, v přiměřené docházkové vzdálenosti a kvalitě.
 
Svým účelem však musí plochy odpovídat zvláštní právní úpravě z.č. 246/1992 Sb. zákon na ochranu zvířat proti týrání. Dle ust. § 4 odst. 1 písm. c) bod 3. se za týrání považuje z jiných než zdravotních důvodů omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete. Rovněž tak cit. právní předpis ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. k) zakazuje chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení. Dále dle z.č. 166/1999 Sb. zákon o veterinární péči, ust. § 4 odst. 1 písm. a) je pak uložena zákonná povinnost chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví.
 
Pokud obec tuto povinnost řádně nesplní a nezajistí nezbytné prostory pro volný pohyb psů, dostává se do přímé kolize s výše uvedenými zákony, které jsou nadřazeny jakékoliv místní vyhlášce, neboť takové jednání zcela evidentně naplňuje podstatu zakázaného týrání zvířat.
 
5) Před vydáním návrhu vyhlášky nedošlo k veřejné diskusi na dané téma s kynologickou a laickou veřejností ani se spolky na ochranu zvířat. Podle platných pravidel pro přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy (schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 102 ze dne 31.1.2012) tyto organizace sice nejsou povinnými účastníky připomínkového řízení (čl. 2 a 3), avšak jedná se o organizace, které z věcného hlediska a dopadů navrhované vyhlášky představují významné cílové skupiny. V kombinaci s opatřením, že pro vypořádání a připomínek z veřejné diskuse a další projednávání je uplatněno kritérium souhlasu nejméně 1000 osob (čl. 5), považujeme takovýto postup za hrubé podcenění řádné veřejné diskuse.
 
6) Návrh vyhlášky přináší zásadní a kontraproduktivní změny z hlediska možnosti přirozeného volného pohybu psů mimo vodítko, a to i v nočních hodinách a mimo dosud regulované plochy veřejné zeleně. Její striktní dodržování pod hrozbou sankcí může přinést změny zdravotního stavu a chování psů včetně zvýšení agresivity. To může dále vést k nedodržování vyhlášky, nesystémovému jednání městských strážníků, snížení respektu k vyhláškám a legislativě obecně a snížení důvěryhodnosti politické reprezentace, která takovouto vyhlášku přijala.
 
-----------------------------------------------------------------
 
Celý text návrhu vyhlášky a další zajímavé podněty si můžete přečíst také na stránce: http://www.stranapsa.cz/nova-vyhlaska-pro-pohyb-psu-v-praze

Copyright © StranaPsa 2010-2024 | made by AllSet